Tilbagestrømssikring

 

Kontrollerbar kontraventil

Det har været lovpligtigt at installere kontrollerbare kontraventiler siden 2010. Kontraventiler var tidligere en indbygget del af vandmåleren. Som de fleste andre komponenter i husets vandinstallation bliver kontraventiler  udsat for slitage og aflejringer, der kan medføre funktionsfejl. En funktionsfejl i en kontraventil udgør en risiko for forurening af vandforsyningens ledningsnet.

Der har gennem årene været flere tilfælde, hvor der er sket tilbagestrømning af “forurenet” vand fra forbrugere tilbage til vandværket. Mest kendt i nyere tid er sagen fra Køge i 2010, hvor der kom vand fra et rensningsanlæg ud i vandværkets ledningsnet.

I henhold til bygningsreglement 2018 § 407 stk. 2, skal der monteres en tilbagestrømningssikring efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.

Forbrugere inddeles i 5 mediumkategorier, når type af tilbagestrømssikring skal vælges.
DS/EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbage-strømningssikring, er en EU-standard fra 2002, som også gælder i Danmark.
Standarden anviser metoder til tilbagestrømnings-sikring for vandinstallationer ud fra, hvor ”farligt” et tilbagestrømmende medium vil være. Der opereres med 5 kategorier og anvisning af beskyttelsesmetode til hver kategori.

Rørcenteranvisning 015, anviser løsninger, så lovkrav i byggeloven og vand-forsyningsloven overholdes til sikring af den offentlige vandforsyning mod tilbagestrømning af forurenet vand.